Ana Sayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle
Vergi Takvimi Pratik Bilgiler Resmi Gazete T.C. Kimlik No İnternet Vergi Dairesi KDV Uygulama (e-Kitap) Devlet Teşkilatı Veri Tabanı
MÜKELEF BİLGİ PANOSU
Malul ve Engellilerin Araç Alımlarında ÖTV İstisnası
Maliyetler İle Finansman Giderleri İlişkisi
Doğum yapan sigortalılara yapılan ödemeler
Kıdem tazminatı ve karşılığı
Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımı Uygulaması ve Muhasebesi
Özel binek araçlarının kiraya verilmesinde KDV
Kapanış tasdikine tabi defterler ve yapılması gereken
İŞSİZLİK SİGORTASINA GENİŞ PENCEREDEN BAKALIM(YAZI DİZİSİ-1)
Dul yetim aylığı hakkında Son durum nedir.?
Teknoloji geliştirme bölgelerindeki vergi ve sigorta destekleri
Şirket hissesi devrinde vergi sürprizi
Hapse girmeyen 'patron' kalmaz!
Ortakların şirkete borçlanma yasağı
LİSE STAJI EMEKLİLİĞİ ETKİLEMEZ.
Ortaklarının şirkete borçlanma yasağı ve fatura ödemelerinde süre sınırı
SSK İLE İLGİLİ İŞVEREN VE MALİMÜŞAVİRLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
YILLIK İZİN DÖNEMİ GELDİ.
6111 SAYILI YASA İLE GELEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN HESAPLANMASI HAKKINDA ÖRNEKLER
İşi olmayanlar ceza ödeyecek!
ANA SAYFA
HAKKIMIZDA
KADROMUZ
HİZMETLERİMİZ
MÜKELLEF BİLGİ PANOSU
MESLEKİ YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
PRATİK BİLGİLER
MUHASEBE STANDARTLARI
EKONOMİ HABERLERİ
VERGİ MEVZUATI
SGK MEVZUATI
İŞKUR MEVZUATI
DİLEKÇEMATİK
VERGİ TAKVİMİ
KDV ORANI ARAMA
İLETİŞİM
EKONOMİ HABERLERİ
Ruslar Türkiye'den vazgeçmiyor!
25 bin TL biriktirene 5 bin TL devletten!
Kapadokya’da 29 liraya ‘oda’
Temiz yakıt
Türk şirketleri CERN ihalelerine katılacak
MÜKELLEF BİLGİ PANOSU
LİNKLER


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Özel binek araçlarının kiraya verilmesinde KDV

Özel binek araçlarının kiraya verilmesinde KDV

Uygulamada çokçana rastlanan olaylardan birisi de özellikle şirket çalışanlarının veyahut da ortaklarının kendilerine veyahut yakınlarına ait araçları ve genelikle de binek araçlarını ya bedelsiz veyahut da belli bir bedel karşılığında şirket kullanımına terk etmeleri yani kiralama işlemleridir. Bu konuda yine çoğu kez araç sahibi ile kiraya verilen veya kullanım hakkı verilen kuruluşla bağıt yapıldığı gözlenmektedir.

Böyle bir durumun vergi hukuku açısından konumlandırılması ise yine uygulamada duraksama yaratmakta ve farklı yorumlamalara neden olabilmektedir.

Gelir Vergisi Yasası'nın 70'inci maddesinde sayılmak suretiyle belirtilen mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmiştir.

Buna göre "Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri"nin kiraya verilmesi halinde elde edilen kira geliri gayrimenkul sermaye iradıdır.

Diğer yandan aynı yasanın 73. maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği olarak kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Yasası'na göre belirlenen vergi değerinin yüzde 5'idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hakların maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Yasası'nın servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin yüzde 10'udur.

Gelir Vergisi Yasası'nın "Vergi Tevkifatı" başlıklı 94. maddesi uyarınca söz konusu yasanın 70'inci maddesinde yer alan ve yukarıda da belirtilen motorlu nakil ve cer vasıtaları da dahil olmak üzere mal ve hakların kamu idare ve müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler tarafından kiralanması halinde yapılan kira ödemeleri vergi tevkifatına yani stopaja tabidir.

Mevcut yasal düzenleme çerçevesinde söz konusu işlemin bedelsiz olması durumunda tevkifat yapılmayacaktır. Bir başka anlatımla bu tür kiralama işlemlerinde;~ araç için nakden veya hesaben bir ödeme yapılmaması halinde tevkifat yapılması da söz konusu değildir.

Ancak Katma Değer Vergisi Yasası'nın 1/1 maddesi uyarınca Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi olup, söz konusu yasa maddesinin 3-f bendi gereği olarak mal ve hakların kiralanması işlemlerinin de vergiye tabi tutulması öngörülmüştür.

Katma Değer Vergisi Yasası'nın 27'nci maddesi uyarınca bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemlerde bedel Vergi Usul Yasası hükümlerine göre belirlenmektedir.

Katma değer vergisi uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan konuya ilişkin 30 seri numaralı Genel Tebliğ'in F/1 "Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması" başlıklı bölümünde "Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin, verginin konusuna girdiği" açıklanmıştır. Bu durumda;

* Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması,

* Kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması, koşullarının birlikte var olması halinde, kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla hesaplanan katma değer vergisi beyan edilecektir. Bu kapsamdaki kiralamalarda kiraya verenler tarafından beyanname verilmemektedir.

Yapılan bu açıklamalar çerçevesinde katma değer vergisi mükellefi olmayan şahsa ait binek otomobillerinin bir firmaya bedelsiz olarak kiraya verilmesi işleminde her bir vergilendirme dönemi için emsal kira bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi sorumlu sıfatıyla kiracı sıfatına haiz olan tarafından 2 numaralı katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Diğer yandan aracını kiraya veren de emsal kira bedeli üzerinden gayrimenkul sermaye iradı elde etmiş gibi beyanda bulunmak ve hesaplanan gelir vergisini ödemek zorundadır. 

Veysi SEVİĞ

Devlet Teşkilatı Veri TabanıMevzuat Bilgi SistemiResmi GazeteDevlet ArşivleriGenelge Bilgi SistemiDevlet Arşivleri
   © 2018 | Selçuk AYDIN - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | Her Hakkı Saklıdır.
Proje Dinamik